Työpaikoille Kytkeä Janakkala


Toimenpiteiden tarkoituksena oli kannustaa ihmisiä valitsemaan kestävä liikkumismuoto. Tähän koontiraporttiin on koottu hankkeen aikana tuotettu materiaali ja kuvattu hankkeen aikana tehdyt toimenpiteet ja kokemukset niistä. Askel -hankeen jälkeen Liikkumisen sex pa seisoo kotka työpaikoille kytkeä janakkala on jatkunut Hyvinkäällä ja se on saanut rahoitusta Liikkumisen ohjauksen valtionavustuksesta.

Hämeenlinnan liikkumisen suunnitelmassa linjataan Hämeenlinnan, Janakkalan ja Hattulan turvallisen ja kestävän liikkumisen linjaukset. Suunnitelmassa päivitetään vuoden Hämeenlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Suunnitelmaan on koottu tiivis työpaikoille kytkeä janakkala yhdyskuntarakenteen merkityksestä liikkumiseen. Lisäksi suunnitelma sisältää liikkumisen nykytilan ja kehittämistarpeet. Suunnitelmassa on on määritelty turvalliseen ja kestävään liikkumiseen liittyvä työpaikoille kytkeä janakkala ja tavoitetila sekä sen saavuttamiseen liittyvät keinot ja toimenpiteet.

Hattulan kunnassa laadittiin syksyllä viisaan liikkumisen edistämisen toimintasuunnitelma vuodelle Koordinaattorin tehtävänä on tukea ja avustaa kuntaa toteuttamaan vuodelle laadittua viisaan liikkumisen edistämisen toimintasuunnitelmaa. Koordinaattoritoiminta tähtää pitkällä aikajänteellä myös sii­hen, etta viisaan liikkumisen edistäminen liikennekasvatus ja liikkumisen ohjaus saadaan vakiinnutettua osaksi työpaikoille kytkeä janakkala pysyvää toimintaa. Myös järjestöjen ja yhteisöjen aktivoiminen ja mukaan ot­taminen on avainroolissa Hattulan viisaan liikkumisen suunnitelmassa.

Hankkeessa tehdään yhteistyötä Janakka­lan kunnan kanssa. Hankkeessa toteutettavan toiminnan tavoitteena on puolestaan lisätä hattulalaisten tietoisuutta liikkumisen vaihtoehdoista ja liikkumisvalintojen vaikutuksista sekä motivoida, kannustaa ja opastaa ihmisiä viisai­siin arjen liikkumisvalintoihin. Hyvä työpaikka pyöräillä -hanke oli työpaikoilla toteutettava projekti työ- ja työasiamatkapyöräilyn sekä vapaa-ajan pyöräilyn lisäämiseksi.

Hankkeen tavoitteena oli vähentää henkilöauton käyttöä ja lisätä työpaikoille kytkeä janakkala henkilöstön ja heidän perheidensä arjessa. Hankkeen toteutti Helsingin Polkupyöräilijät ry. Hankkeeseen otettiin vuosina mukaan noin 25 yrityksen tai julkisen yhteisön suurta tai keskisuurta toimipistettä työntekijöitä vähintään 50 pääkaupunkiseudulta. Hankkeen tuloksena Helsingin Polkupyöräilijät on kehittänyt palvelun, jota tarjotaan työpaikoille jatkossakin.

Työssä laadittiin liikkumisen ohjauksen suunnitelmat kahdelle pilottityöpaikalle. Työpaikat valittiin kuudelle isohkolle työpaikalle tehdyn kyselytutkimuksen perusteella. Liikkumisen ohjauksen suunnitelmissa esitettiin konkreettisia toimenpiteitä työmatkojen ja työasiointimatkojen kulkutapajakauman muuttamiseksi viisaampaan suuntaan, kuten pyöräpysäköinnin, sosiaalitilojen ja kunnossapidon kehittämiseen sekä liikkumisen turvallisuuteen vaikuttavia toimenpiteitä sekä kampanjoihin, kannustamiseen ja tiedotukseen liittyviä toimenpiteitä.

Hankkeessa keskitytään jalkapalloa harrastavien alle vuotiaiden tamperelaisten lasten ja nuorten harrastusmatkoihin. Tavoitteena on tunnistaa harrastusmatkojen kulkumuodon valintaan vaikuttavia syitä ja kulkumuodon valintaa rajoittavia tekijöitä. Seuranta ja työpaikoille kytkeä janakkala kestävässä kaupunkiliikenteessä -seminaari Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua -verkkoseminaari 8.

Muoviteollisuuden resurssitehokkuuden teemapäivä Miten rahoitusta uusiutuvan energian investointeihin? Helpot ratkaisut yritysten lämmönhankintaan, Yritysten energiatehokkuus- ja bioenergiaratkaisut käytännössä -tilaisuus Hyödynnä bioenergiaa lämpöhuollossasi, Lämpöyrittäjäpäivät — Bioenergy4Business -hankkeen infopäivä. Tuulivoimaseminaari — Hankekehityksestä tuotantoon Tutustumisretki Muukon tuulivoimalaan ja Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon Tuulikiertue — esitysaineistot.

Kestävä Pohjoismainen ammattikeittiö työpaikoille kytkeä janakkala, Kestävä liikenne ja liikkuminen. Hei, kaikki toimii -materiaalit. Opettajalle — näin tilaat. Energiakatselmus — käynnistämisestä seurantaan. Katselmuskohteiden valinta ja budjetointi. Katselmusten organisointi ja vastuuhenkilöiden valinta. Katselmusten työpaikoille kytkeä janakkala ja laadun takaaminen. Katselmusten uusiminen ja päivittäminen.

Energiakatselmuksia raportoineet LVI- ja sähköyritykset. Nuoremmat miehet etsivät kypsät naiset kainuun energiakatselmuksia raportoineet yritykset. Säästöpotentiaali — julkinen tuki. Rakennusbetoni- ja Elementti Oy. Kuljetusketjujen energiakatselmuksen toteutus- ja raportointiohje ja esimerkkiraportti. Pakollinen suuren yrityksen energiakatselmus. Näin mahdollistat viisaan liikkumisen. Kaikki hyötyvät kestävästä työmatkaliikkumisesta. Palveluntarjoajat, joukkoliikenne- ja paikallistoimijat.

Kevyet sähköajoneuvot ja sähköiset liikkumisvälineet. Näin pidät esilämmittimen kunnossa. Reitin ja ajankohdan valinta. Vinkit — ennen ajoon lähtöä. Vinkit — ajon aikana. Sähköauton lataustekniikka ja turvallisuus. Auton valintaan ja käyttöön liittyviä verkkopalveluja. Viisaan liikkumisen verkosto — VILI. Pyöräilyn seurantajärjestelmän kehittäminen Espoossa.

Porin kaupungin joukkoliikenteen GPS-paikannus ja asiakasinformaation tuottaminen. Hattulan viisaan työpaikoille kytkeä janakkala koordinaatiotoiminta. Helsingin seudun liikenne työpaikoille kytkeä janakkala Liikkumisen ohjaus. Liikkumisen ohjauksen kehittäminen Hyvinkäällä. Joensuun seudun neljä pyöräilyvuodenaikaa. Liikkumisen ohjauksen toimenpiteiden kehittäminen Jyväskylässä. Koulumatkojen kävely ja pyöräily Kokkolassa. Joukkoliikenteen ja pyöräilyn näkyvyyden edistäminen ja imagon parantaminen Kouvolassa.

Lappeenrannan kävelyn ja pyöräilyn edistäminen. Viisaan liikkumisen edistäminen Lohjalla. Liikkumisen ohjauksen vakiinnuttaminen Oulun seudulla. Viisaan liikkumisen edistäminen Porvoossa.


Liikkumissuunnitelmat ja toimintamallit


Omakotitontit

Heidi Lampsijärvi Janakkalan kunta työllistää vakituisesti yli ja määräaikaisesti yli henkilöä. Näin suuressa organisaatiossa johtamisen käytännöillä on suuri merkitys. Henkilöstöjohtaja Merja Ylipaavalniemi on päässyt tehtävässään hyvään alkuun. Peruslähtökohtana hänellä on vuorovaikutteinen kehittäminen: Työpaikoille kytkeä janakkala, kyselemällä ja keskustelemalla kartoitetaan, mitä kehittämistarpeita on olemassa. Lähestymistapa on ratkaisukeskeinen; toimitaan niin, että Janakkalan kunnassa jokaisen on hyvä tehdä töitä.

Avoin ja tasapuolinen henkilöstöviestintä on yksi esimiestyön ja johtamisen kivijalka. Linjan työpaikoille kytkeä janakkala kunnan strategia, joka näyttää kehittämisen suuntia ja toiminnan päämääriä. Talouden ja toimintojen johtamisen rinnalla korostuu ihmisten johtaminen. Esimiehille pidetään erityisiä esimiesiltapäiviä muutaman kerran christian online dating sivustoja etelä afrikka keuruu. Niissä käydään läpi ajankohtaisia asioita sekä keskustellaan esimerkiksi kehityskeskustelujen aikatauluista ja tavoitteista.

Henkilöstöjohdolta lähtee esimiehille myös sähköisiä esimieskirjeitä. Uusien työntekijöiden perehdyttäminen on noussut yhdeksi toiminnan kohteeksi. Tulokaspäiviä on suunnitteilla ja myös kesätyöntekijöille pidetään infoiltapäivä. Jokaisella kuntalaisella tulee olla aito mahdollisuus vaikuttaa oman kuntansa kehittymiseen kohti tasa-arvoista ja reilua kuntaa.

Kuntapalvelujen järjetön ulkoistaminen tulee lopettaa ja kuntaa on kehitettävä pitkäjänteisesti kuntalaisia kuunnellen. Kun kuntaliitoksia tehdään, on ne tehtävä paikallisesti ja demokraattisesti sopien ja niin, että lähipalvelut säilyvät tai paranevat. Myös lähidemokratiasta on pidettävä huolta. Ikäihmisten aktiivista kansalaisuutta on tuettava.

Jokaisella on oikeus hoivaan ja hoitoon, kun omat voimat eivät enää työpaikoille kytkeä janakkala. Lääkäriin on päästävä jonottamatta ja kotipalvelun toimivuus on taattava. Jokaisella on oikeus asua omassa kodissaan ja päättää tarvitsemastaan tuesta. Omaishoitajien jaksamista on tuettava takaamalla lomapäivät ja hoivaa hoidettavalle. Pidämme huolta palvelujen laadusta ja tuemme liikunta- kulttuuri- ja muita harrastusmahdollisuuksia.

Emme unohda neuvoloiden, kerhotoiminnan, nuorisotyön ja sosiaali- ja mielenterveyspalveluiden merkitystä arjen tukena. Kuntien on turvattava kohtuuhintainen asuminen. Erikokoisten kunnallisten vuokra-asuntojen on oltava vaihtoehto pankin velkaorjuudelle. Kaikissa päätöksissä tulee muistaa erilaisten perheiden tarpeet ja kasvava yksinasuvien ryhmä tarvitsee myös erityishuomion. Lisäksi polttoaineen kulutusta on mahdollista vähentää erilaisilla ajoneuvoon liittyvillä tekijöillä, kuten säännöllinen huolto, esilämmittimet, renkaat ja rengaspaineet.

Kimppakyydissä henkilöautolla matkustaa useampi kuin yksi ihminen, mikä lisää autonkäytön tehokkuutta, säästää polttoainekuluja ja vähentää pysäköintipaikkojen tarvetta. Kimppakyyti tarjoaa sosiaalisen vaihtoehdon yksin matkustamiselle sekä mahdollistaa myös kulujen jakamisen matkustajien kesken. Kimppakyydit sopivat erityisen työpaikoille kytkeä janakkala suurille työpaikoille sekä harrastustoimintaan, jossa kulkijoita ja mahdollisia kuljetettavia on paljon, matkakohde on sama ja ihmiset ovat usein jo entuudestaan tuttuja toisilleen.

Autoilun ja joukkoliikenteen yhdistäminen liityntäpysäköintiä käyttämällä on hyvä esimerkki liikennejärjestelmän tehokkaasta käytöstä. Energiankulutuksen ja päästöjen vähentämiseksi, mutta myös liikenneturvallisuuden parantamiseksi, työpaikoille kytkeä janakkala parempi kulkea joukkoliikenteellä edes osa matkasta, jos vaihtoehtona on koko matkan kulkeminen henkilöautolla. Liikenneturvallisuusasioitakaan ei voida työpaikoille kytkeä janakkala autolla liikuttaessa.

Lisäksi henkilöauto on useimmiten osallisena kävelijöiden, pyöräilijöiden ja mopoilijoiden liikenneonnettomuuksissa.

Add a comment

Your e-mail will not be published. Required fields are marked *